• سال 1398

مزرعه آفتابگردان روستای برزل آباد شهرستان شیروان.
برزل آباد روستایی در ۱۶ کیلومتری شرق شهرستان شیروان که بومیان آن به زبان فارسی تکلم می کنند. و شغل اصلی مردم روستا کشاورزی و دامداری است.