• سال 1398

جلگه راز ( شهرستان رازوجرگلان)
عکاس: رضایی