• سال 1398

روستای سیساب
عکاس: مجتبی اکبری
سیساب، روستایی از توابع بخش گرمخان شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی ایران است.