• سال 1398

روستای گریوان
عکاس: سیدحسن شریعت دوست
گِریوان، روستایی در دهستان آلاداغ بخش مرکزی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی ایران است