• سال 1398

کویر زیبای بشرویه
. کویر بشرویه در خراسان جنوبی با تپه های شنی بسیار زیبا از جمله کویرهای زیبای ایران است.
عکاس: محمد علی آبادی