• سال 1398

روستای دهگاه
.دهگاه (بجنورد) روستایی از توابع بخش مرکزی استان بجنورد است.این روستا در دهستان بدرانلو قرار دارد. چشمه ای معروف به نام خورخوری دارد.