• سال 1398

دره تجنود زیر کوه

عکاس: محمد علی آبادی