• سال 1398

روستای تفتازان
عکاس:سیدی
تفتازان روستایی از توابع بخش قوشخانه شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی