• سال 1398

روستای عراقی
عکاس: میلاد بادلو
– روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی ایران است. شغل اغلب اهالی روستا دامداری و باغداری است