• سال 1398

روستای تیمورتاش
عکاس: علی رضا شیردل
حصار تیمورتاش، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی