• سال 1398

روستای نوده
روستایی از توابع بخش گرمخان شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی