• سال 1398

منطقه آق مزار (روستای کاستان)
عکاس: امین حصاری