• سال 1398

روستای حصار حسینی
عکاس : امین حصاری
روستای حصارشاهوردیخان- شهرستان بجنورد، بخش مرکزی، دهستان آلاداغ، روستای حصار حسینی