• سال 1398

کوه قورخود(باغ یره)روستای چمن بید
عکاس: محمد