• سال 1398

سد ‌بارزو‌ شیروان‌

عکاس: ‌محمد اسلامی