• سال 1398

روستای راستقان از توابع بخش غلامان رازوجرگلان
عکاس: محمدی