• سال 1398

روستای خلاجلو شیروان

عکاس: زکریاخوشباطن