• سال 1398

برداشت محصول روستای برزل آباد
عکاس: مرادی