• سال 1398

اراضی روستای برزل آباد . ۵تیر۱۳۹۸
برزل آباد روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شیروان واقع است که مردمان بومی آن به زبان تاتی(فارسی) تکلم می کنند.