• سال 1398

برداشت محصول تیر ۱۳۹۸ اراضی روستای حسین آباد شیروان
عکاس : مهندس حیدر زاده