• سال 1398

برداشت عدس پاییزی روستای رباط شیروان
عکاس : آقای منتظری