عکاس: پویا پاکدل
روستا از توابع شهر بانه
عکاسی حیوانات اهلی