عکاس : هادی …
نمایی دیگر از سد گاران ، اردیبهشت ماه ۹۷ ، مریوان ، کوردستان