کهکشان راه شیری ،حوالی سقز ، کوردستان
عکاس :هادی کریم زاده
عکاسی آسمان=عکاسی نجوم-عکاسی طبیعت