عکاس : هادی کریم زاده
طبیعت جاده روستای (سونج) _ بانه _ کوردستان
#عکس#عکاسی#پاییز#جاده#طبیعت#عکاسی_طبیعت#عکاسی_منظره#روستا#سونج#بانه#کوردستان