سید هادی امامی – روستای_سرخ_ولیک
عکاسی روستایی-عکاسی طبیعت