سید هادی عمادی – چهاردانگه ساری
عکاسی طبیعت-جاده پائیز-جاده روستایی- عکاسی محیط زیست-نمایشگاه عکاسی