با ثبت نام در "زیستاپیک" عکس های طبیعت را به اشتراک بگذارید.

شیروان


سال 1398
مزرعه آفتابگردان روستای برزل آباد شهرستان شیروان
برزل آباد روستایی در شرق شهرستان شیروان استان خ ...
مزرعه آفتابگردان روستای برزل آباد شهرستان شیروان برزل آباد روستایی در شرق شهرستان شیروان استان خراسان شمالی است که مردم بومی آن به زبان فارسی تکلم میکنند.
سال 1398
مزرعه آفتابگردان روستای برزل آباد شهرستان شیروان.
 برزل آباد روستایی در ۱۶ کیلومتری شرق شهرستان  ...
مزرعه آفتابگردان روستای برزل آباد شهرستان شیروان. برزل آباد روستایی در ۱۶ کیلومتری شرق شهرستان شیروان که بومیان آن به زبان فارسی تکلم می کنند. و شغل اصلی مردم روستا کشاورزی و دامداری است.
سال 1398
روستای تفتازان 
عکاس:سیدی 
تفتازان روستایی از توابع بخش قوشخانه شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی
روستای تفتازان عکاس:سیدی تفتازان روستایی از توابع بخش قوشخانه شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی
سال 1398
روستای تفتازان شیروان
عکاس: سیدی
روستای تفتازان شیروان عکاس: سیدی
سال 1398
آبشار شارشار – روستای اسطرخی -شهرستان شیروان 
عکاس: هادی اخباری
آبشار شارشار شیروان. در ۲۸ ...
آبشار شارشار – روستای اسطرخی -شهرستان شیروان عکاس: هادی اخباری آبشار شارشار شیروان. در ۲۸ کیلومتری جنوب شهر شیروان و در دهستان گلیان روستایی زیبا به نام اسطرخی وجود دارد که در دره ای نسبتا ژرف قرار گرفته
سال 1398
روستای زوارم شیروان
عکاس: حسن مومن
روستای زوارم شیروان عکاس: حسن مومن
سال 1398
روستای بزنج اسفراین
عکاس: حسینی
روستای بزنج اسفراین عکاس: حسینی
سال 1398
سد ‌بارزو‌ شیروان‌

عکاس: ‌محمد اسلامی
سد ‌بارزو‌ شیروان‌ عکاس: ‌محمد اسلامی
سال 1398
روستای خلاجلو شیروان

عکاس: زکریاخوشباطن
روستای خلاجلو شیروان عکاس: زکریاخوشباطن
سال 1398
طبیعت روستای کاکلی شیروان
عکاس: قصیده
طبیعت روستای کاکلی شیروان عکاس: قصیده

بالا